powrót

Regulamin - www

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony www.plajny.pl

 

 1. Definicje

Usługobiorca– użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.plajny.pl.

Usługodawca– administrator strony www.plajny.pl, którym jest Paulina Budzińska- Nava prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”Piedra Del Sol” Paulina Budzińska-Nava, Plajny 10, 14-407 Godkowo, zwana dalej „Piedra del Sol” Paulina Budzińska- Nava. 

Strona– strona internetowa www.plajny.pl.

Usługi informacyjne– usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prezentacji usług i danych kontaktowych Usługodawcy.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

Usługa świadczona drogą elektroniczną– usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

Prawo telekomunikacyjne– ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami),

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.plajny.pl.Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.plajny.pl.

 1. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.plajny.plpotrzebne są:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka obsługująca język HTML, JavaScript i pliki cookie
 3. aktywne konto e-mail.
 1. Formy kontaktu z Usługodawcą
 • Nieodpłatnie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie;
 • Adres pocztowy: Plajny 10, 14-407 Godkowo;
 • Adres email: ;
 • Telefon:+48 500 320 651 .
 1. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 1. Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem
  1. Usługodawca za pośrednictwem strony świadczy usługi informacyjne polegające na prezentacji swoich usług i danych kontaktowych.
  2. Formularz kontaktowy- usługa dostępna na podstronie „Kontakt” umożliwiająca Usługobiorcy nieodpłatny, bezpośredni kontakt tekstowy z Usługodawcą.
  3. W ramach usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail), Usługodawca będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez „Piedra del Sol” Paulina Budzińska- Nava lub podmioty z nią współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące „Piedra del Sol” Paulina Budzińska- Nava oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp. Korzystanie z usługi newsletter jest nieodpłatne.
 2. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi bez konsekwencji prawnych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.

3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie. 

4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2020

 

#